Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov (GDPR) Informácie o spracúvaní osobných údajov
      V súvislosti s  § 20 zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.       Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je TRIUMPH MOTORCYCLES BRATISLAVA, s.r.o. ,Rožňavská 4380/2, 821 01 Bratislava, IČO:45969825.

   Vaše osobné údaje, ktoré vedieme v rozsahu : titul, meno, priezvisko, podpis, telefónny a emailový kontakt, pracovné zaradenie, adresa pracoviska, spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., pričom účel ich spracúvania je plnenie obchodných dohôd na základe obchodných zmlúv.
Vaše osobné údaje sme získali takto :
–       z obchodnej dokumentácie
–       z oficiálnych webových stránok
Vaše osobné údaje nebudú spracované na iný ako uvedený účel, nebudú presunuté do tretej krajiny, a nemá k nim prístup žiadna tretia osoba, resp. sprostredkovateľský subjekt.
Vaše osobné údaje budú uchovávané takto :
–       v prípade zmluvných partnerov do ukončenia platnosti obchodnej zmluvy
–       v prípade iných zákonných zdrojov získania osobných údajov 2 roky odo dňa začatia ich spracovania.
Po skončení uvedeného termínu budú Vaše osobné údaje skartované.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledovné práva :
–       namietať spracúvanie Vašich osobných údajov
–       požadovať prístup k svojim osobných údajom
–       na opravu, na obmedzenie spracúvania a vymazanie osobných údajov
–       podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.      Realizácia uvedených práv je možná doručením požiadavky na vyššie uvedenú emailovú adresu, alebo osobne, na oddelení rozvoja ľudských zdrojov spoločnosti.